Adatkezelési Tájékoztató

 1. augusztus 31.

 

 1. BEVEZETÉS
 2. ALAPELVEK A VALÓDI ÉRTÉK ADATKEZELÉSE SORÁN
 3. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
  • A VALODIERTEK.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
  • A VALODIERTEK.HU HONLAPON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL
  • A VALODIERTEK.HU HONLAP ÁLTAL KÜLDÖTT HÍRLEVÉL
  • A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI
  • EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 6. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 1. BEVEZETÉS

A www.valodiertek.hu honlap üzemeltetője, Varga Éva egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Korsós J. u. 7/b., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Valódi Érték fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Valódi Érték honlapjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A Valódi Érték a honlap látogatásából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Valódi Érték elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Valódi Érték a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Valódi Érték az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–      2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

–      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

–      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 1. ALAPELVEK A VALÓDI ÉRTÉK ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A Valódi Érték tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Valódi Érték részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1. A WWW.VALODIERTEK.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 25 nap.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.valodiertek.hu honlapon található hírlevél feliratkozás kiszolgálója a mailmaster, adatkezeléséről a www.marketingszoftverek.hu címen kapható tájékoztatás.

3.2. A WWW.VALODIERTEK.HU HONLAPON TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, az üzenet tárgya, szövege, a felhasználó számítógépének IP címe, dátum és időpont, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

–      postai úton a 2120 Dunakeszi, Korsós J. u. 7/b. címen,

–      e-mail útján: vargaeva@valodiertek.hu címen.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88612/2015.

3.3. A WWW.VALODIERTEK.HU HONLAP ÁLTAL KÜLDÖTT HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, melyek lehetnek személyre szabott saját reklámok, tájékoztatók, illetve esettanulmányok.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, cégnév, e-mail cím.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonása, a meg nem erősített feliratkozások esetében 25 nap.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

–      postai úton 2120 Dunakeszi, Korsós J. u. 7/b. címen,

–      e-mail útján: vargaeva@valodiertek.hu címen.

–      a kiküldött hírlevél láblécében található leiratkozás linkre kattintva.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88612/2015.

3.4.A SZOLGÁLTATÁS ÜGYFÉLLEVELEZÉSEI

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módokon kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Valódi Érték a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

3.5.HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: UAB Mailerlite részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

3.6. ONLINE TANANYAG MEGRENDELÉSE

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: UAB Mailerlite részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; CIB Bank Zrt. fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére;  KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók:

Netlight Consulting Kft.  (Adatkezelés célja: értékesítési rendszer , levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b, e-mail cím: netlight@netlight.hu, telefonszám: +36 30 3 550 880, cégjegyzékszám: 01-09-192123 , adószám: 14188127-2-42,honlap: salesform.hu

KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

UAB Mailerlite (Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás, levelezési cím: UAB Mailerlite, Székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, adószám: LT100007448516, honlap: mailerlite.com)

 CIB Bank Zrt. (székhely:1027 Budapest, Medve u. 4-14. Cégjegyzékszám: 01-10-041004; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10136915444)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig.

 

3.7. TANULÓI FIÓK REGISZTRÁCIÓJA (online tananyag vásárlása esetén kötelező!)

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése;

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, fiókhoz tartozó jelszó, telefonszám; vásárlás esetén: bankkártya adatok (kártyán szereplő név, kiállító pénzintézet neve, kártya száma, lejárati ideje, ellenőrző kódja), lakcím;

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása.

Adattovábbítás:

Netlight Consulting Kft.  (Adatkezelés célja: értékesítési rendszer , levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b, e-mail cím: netlight@netlight.hu, telefonszám: +36 30 3 550 880, cégjegyzékszám: 01-09-192123 , adószám: 14188127-2-42,honlap: salesform.hu

KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

UAB Mailerlite (Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás, levelezési cím: UAB Mailerlite, Székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, adószám: LT100007448516, honlap: mailerlite.com)

 CIB Bank Zrt. (székhely:1027 Budapest, Medve u. 4-14. Cégjegyzékszám: 01-10-041004; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10136915444)

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozók:

Netlight Consulting Kft.  (Adatkezelés célja: értékesítési rendszer , levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b, e-mail cím: netlight@netlight.hu, telefonszám: +36 30 3 550 880, cégjegyzékszám: 01-09-192123 , adószám: 14188127-2-42,honlap: salesform.hu

KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

UAB Mailerlite (Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás, levelezési cím: UAB Mailerlite, Székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, adószám: LT100007448516, honlap: mailerlite.com)

 CIB Bank Zrt. (székhely:1027 Budapest, Medve u. 4-14. Cégjegyzékszám: 01-10-041004; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10136915444)

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig; amennyiben vásárlás történt és a fiók törlésre kerül: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk; ha a fiók törlésre kerül és korábban nem történt vásárlás: a fiók törlésével egyidejűleg törlésre kerül minden tárolt adat.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: tananyagokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése (név, e-mail cím hiánya esetén); a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetlegesen fellépő hibás adatközlés vagy technikai probléma esetén nehézkesebb és lassabb segítségnyújtás az Adatkezelő részéről; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig; amennyiben jelszót nem ad meg a felhasználó, a kezdeti, automatikusan generált jelszó marad érvényben.

 

3.8. SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JELENTKEZÉS

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás, megrendelt szolgáltatás teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím (cég esetén cégnév, adószám)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációhoz kapcsolódó szerződés és számla elkészítése.

Adattovábbítás: Mailerlite részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében; CIB Bank Zrt. fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére; KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője, a számlák kiállítása és tárolása érdekében.

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése.

Adatfeldolgozók:

Netlight Consulting Kft.  (Adatkezelés célja: értékesítési rendszer , levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b, e-mail cím: netlight@netlight.hu, telefonszám: +36 30 3 550 880, cégjegyzékszám: 01-09-192123 , adószám: 14188127-2-42,honlap: salesform.hu

KBOSS.hu Kft. (székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

UAB Mailerlite (Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás, levelezési cím: UAB Mailerlite, Székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius, adószám: LT100007448516, honlap: mailerlite.com)

CIB Bank Zrt. (székhely:1027 Budapest, Medve u. 4-14. Cégjegyzékszám: 01-10-041004; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10136915444)

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes konzultáció ellehetetlenülése

3.9.EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Coookie-k: A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja azt böngészője beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók.A cookie-kban személyes adat nem kerül tárolásra.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Valódi Érték a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Valódi Érték számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a www.domaintank.hu (DomainTank Informatikai Kft., Címe: 2151 Fót, Alagi utca 12/B.) és mailerlite.com (UAB Mailerlite, Székhelye: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius) által biztosított szerverek tárhelyein találhatók meg.

A Valódi Érték a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a)az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b)hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c)változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d)a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A Valódi Érték az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Valódi Érték a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

A Valódi Érték a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Valódi Érték az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b)a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
 3. c)a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Valódi Érték és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Valódi Érték, Varga Éva

Székhely: 2120 Dunakeszi, Korsós J. u. 7/b.

Adószám: 67111901-1-33

E-mail: vargaeva@valodiertek.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88612/2015.

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: UAB Mailerlite (Adatkezelés célja: hírlevél és ügyfélkezelő szolgáltatás)

Székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius

Adószám: LT100007448516

 

Név: Netlight Consulting Kft.  (Adatkezelés célja: értékesítési rendszer )

Levelezési címe: 1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b

E-mail cím: netlight@netlight.hu,

Telefonszám: +36 30 3 550 880

Cégjegyzékszám: 01-09-192123

Adószám: 14188127-2-42

Honlap: salesform.hu

 

Név: KBOSS.hu Kft. (Adatkezelés célja: számlázás)

Székhely:1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 13421739-2-41

 

Név: CIB Bank Zrt. (Adatkezelés célja: bankkártyás fizetés)

Székhely:1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-041004; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;

Adószám: 10136915444

 

A Valódi Érték fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Valódi Érték, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Valódi Érték költségtérítést állapít meg.

A Valódi Érték a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Valódi Érték zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Valódi Érték megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Valódi Érték a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Valódi Érték a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a)a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b)a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c)törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Valódi Érték a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Valódi Érték az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Valódi Érték az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: VALÓDI ÉRTÉK, Varga Éva. Minden jog fenntartva: valodiertek.hu